• #

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

 วาระปี 2561-2564  (1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2564)

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

ผศ.พญ.รัตนา  คำวิลัยศักดิ์

 

 

รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

พ.อ.พญ.ปริศนา  พานิชกุล

 

 

เลขานุการและอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

พญ.เด่นนพพร  สุดใจ

 

 

อนุกรรมการฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.พญ.พรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ

ผศ.ดร.สุมิตตา  สว่างทุกข์

ผศ.ดร.เอมพร  รตินธร


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO