การรับสมัคร และ การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหาร
  • ประกาศ ที่ สวมท. 002/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) วาระปี 2567-2570
  • สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) วาระปี 2567-2570 (รับสมัครผ่านระบบออนไลน์) ภายในวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566
  • จดหมายขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม

Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO