ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมา

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)

ความเป็นมา

                สมาคม เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)  หรือ สวมท.  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2552 (ค.ศ.2009) โดยเปลี่ยนสถานภาพจาก ชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) หรือ ชวมท. ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002)

                ในปี พ.ศ. 2545   นพ.ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ  นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์   และพญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ  ซึ่งเป็นอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย มีความคิดว่า อนามัยแม่และเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ประกอบกับยังไม่มีองค์กรทางวิชาการใดที่รับผิดชอบต่อสุขภาพมารดาและทารกใน ครรภ์  จึงได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแม่และเด็ก ซึ่งมี นพ.สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ  เป็นประธาน  เพื่อขอความเห็นชอบให้ก่อตั้งชวมท.ขึ้น  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและให้คณะอนุกรรมการฯ เป็นคณะกรรมการชวมท.ชุดก่อตั้ง

                 ดังนั้น ชวมท. จึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

(วาระ พ.ศ. 2545-2546)  ซึ่งมีรายนามคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงวิบูลพรรณ  ฐิตะดิลก

ประธาน

นายแพทย์สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ

รองประธาน คนที่ 1

พันเอกนายแพทย์ศุภวิทย์  มุตตามระ

รองประธาน คนที่ 2

นายแพทย์ชาญชัย  วันทนาศิริ

เลขาธิการ

นายแพทย์ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ

อนุกรรมการ

นายแพทย์จิรัตน์  ตั้งฐิตวงศ์

อนุกรรมการ

นายแพทย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

อนุกรรมการ

แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

อนุกรรมการ

นายแพทย์บุญชัย  เอื้อไพโรจน์กิจ

อนุกรรมการ

นายแพทย์ไพบูลย์  เจริญชัยนันท์

อนุกรรมการ

นายแพทย์สุธิต  คุณประดิษฐ์

อนุกรรมการ

นายแพทย์อดิเทพ  เชาว์วิศิษฐ์

อนุกรรมการ

นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช

 

                คณะกรรมการชวมท.ชุดก่อตั้งจึงได้จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2546 ขึ้น   เรื่อง การดูแลแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ที่ดีขึ้น (Integrated Care for Better Maternal and Fetal Health)   ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2546     ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี       โดยมีประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยสมัยนั้น (ศ.นพ.กำแหง  จาตุรจินดา) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม  ในวันประชุมวิชาการดังกล่าวได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชวมท.ชุดที่ 1 (พ.ศ.2546)  เพื่อบริหารงานชวมท. และจัดทำ(ร่าง)ธรรมนูญชวมท. ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

ประธาน

นายแพทย์สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ

รองประธาน

นายแพทย์ชาญชัย  วันทนาศิริ

เลขาธิการ

นายแพทย์ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ

วิชาการ

นายแพทย์เยื้อน  ตันนิรันดร

เหรัญญิก

แพทย์หญิงสมศรี  พิทักษ์กิจรณกร

กรรมการกลาง

นายแพทย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

กรรมการกลาง

คุณวัฒนา  กุลนาถศิริ

กรรมการกลาง

พันเอกนายแพทย์ศุภวิทย์  มุตตามระ

กรรมการกลาง

นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช

 

                การประชุมวิชาการครั้งที่  2 ประจำปี 2547  เรื่อง เวชปฎิบัติเชิงประจักษ์ในการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง (Evidence Based Practice in High Risk Pregnancy)    ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2547  ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชวมท.ตามธรรมนูญชวมท. ที่ได้รับความเห็นชอบในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีคณะกรรมการบริหารชวมท. ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2547-2549) ดังนี้

ประธาน

นายแพทย์สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ

รองประธาน

นายแพทย์ชาญชัย  วันทนาศิริ

เลขาธิการ

นายแพทย์ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ

วิชาการ

นายแพทย์เยื้อน  ตันนิรันดร

เหรัญญิก

แพทย์หญิงสมศรี  พิทักษ์กิจรณกร

กรรมการกลาง

นายแพทย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

กรรมการกลาง

คุณวัฒนา  กุลนาถศิริ

กรรมการกลาง

พันเอกนายแพทย์ศุภวิทย์  มุตตามระ

กรรมการกลาง

นายแพทย์สุธิต  คุณประดิษฐ์

กรรมการกลาง

นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช

 

 คณะกรรมการบริหารชวมท. ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2547-2549)  ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปี ดังนี้

ครั้งที่ / ปี พ.ศ.

Theme

ว.ด.ป.

สถานที่

3/2548

การดูแลอย่างมีคุณภาพทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Quality Care in Maternal and Fetal Medicine)

4-6 พฤษภาคม 2548

โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีชรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

 

4/ 2549

สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์ นำไปสู่เมืองไทยแข็งแรง  (Healthy Mother  and Fetus Towards Healthy Thailand)

2-4 พฤษภาคม 2549

โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 4  ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชวมท. ชุดที่ 3 (พ.ศ. 2550-2552)  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

ประธาน

นายแพทย์สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ

รองประธาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์เยื้อน  ตันนิรันดร

เลขาธิการ

นายแพทย์ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ

วิชาการ

นายแพทย์วิบูลย์  เรืองชัยนิคม

เหรัญญิก

คุณวัฒนา  กุลนาถศิริ

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงจรินทร์ทิพย์  สมประสิทธิ์

กรรมการกลาง

นายแพทย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

กรรมการกลาง

นายแพทย์ชาญชัย  วันทนาศิริ

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

กรรมการกลาง

พันเอกนายแพทย์ศุภวิทย์  มุตตามระ

กรรมการกลาง

นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช

 

คณะกรรมการบริหารชวมท.ชุดที่ 3  ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ดังนี้

ครั้งที่ / ปี พ.ศ.

Theme

ว.ด.ป.

สถานที่

5/2550

Integrated Pracitce in  Maternal and Fetal Medicine : Safe for All in the Future     

2-4 พฤษภาคม 2550

โรงแรมเอเชีย  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

6/2551

Best for All in Maternal and Fetal Medicine

30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2551

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท

รีเจ้นท์ บีช   ชะอำ  จ.เพชรบุรี

7/2552

Humanized Health Care in Maternal and Fetal Medicine       

6-8  พฤษภาคม 2552

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท

รีเจ้นท์ บีช   ชะอำ  จ.เพชรบุรี

 

                ต้นปี พ.ศ. 2552   รศ.นพ.ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ  เลขาธิการชวมท. มีความเห็นว่า ชวมท.ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว มีสมาชิกประมาณ 300 กว่าคนแล้ว  น่าจะมีการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาคมฯ เพื่อที่จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆไปสู่ระดับนานาชาติ  จึงเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชวมท. ซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบและในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2552  สมาชิก ชวมท.ก็ได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าวด้วย  และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชวมท.ชุดที่ 4 (วาระ พ.ศ. 2553-2555)  โดยให้เป็นคณะกรรมการบริหารสวมท.ชุดที่ 1 (ชุดก่อตั้ง)ไปด้วย  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

นายกสมาคมฯ

ศ.นพ.เยื้อน  ตันนิรันดร

อุปนายก

รศ.นพ.ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ

เลขาธิการ

น.อ.ผศ.นพ.วิบูลย์  เรืองชัยนิคม

เหรัญญิก

ผศ.พญ.จรินทร์ทิพย์  สมประสิทธิ์

ประธานฝ่ายจัดประชุมวิชาการ

ผศ.นพ.เอกชัย  โควาวิสารัช

กรรมการกลาง

ศ.คลินิก  นพ.ชาญชัย

กรรมการกลาง

รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

กรรมการกลาง

รศ.พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ

กรรมการกลาง

รศ.นพ.สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ

กรรมการกลาง

พล.ท.นพ.ศุภวิทย์  มุตตามระ

กรรมการกลาง

อ.วัฒนา  กุลนาถศิริ

 

                 ศ.นพ.เยื้อน ตันนิรันดร  ประธานคณะกรรมการบริหารชวมท.ชุดที่ 4  ได้มอบหมายให้ รศ.นพ.ถวัลย์วงค์   รัตนสิริ รองประธาน  ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นสวมท.และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก อธิบดีกรมการปกครอง (นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร)    เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552

***************************************************


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO