รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)

วาระปี 2561-2564  (1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2564)

Executive Committee  (2018-2021)

 

 

 

ที่ปรึกษา

(Advisor)


ศ.นพ.เยื้อน  ตันนิรันดร

Prof.Yuen  Tannirandorn, MD.

ที่ปรึกษา

(Advisor)


รศ.นพ.ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ

Assoc.Prof.Thawalwong  Ratanasiri, MD.

นายกสมาคม

(President)

 

รศ.นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์

Assoc.Prof.Chanane  Wanapirak, MD.

อุปนายก

(Vice President) 


ศ.คลินิก พล.ท.นพ.ศุภวิทย์  มุตตามระ

Clinical Prof. Lt.Gen.Suphavit  Muttamara, MD.

เลขาธิการ

(Secretary General)


รศ.พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ

Assoc.Prof.Thitima  Suntharasaj, MD.

เหรัญญิก

(Treasurer)


รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์  สมประสิทธิ์

Assoc.Prof.Charintip  Somprasit, MD.

ประธานวิชาการ

(Chair of Scientific Committee) 


พล.อ.ต. ผศ.นพ.วิบูลย์  เรืองชัยนิคม

AVM. Assist.Prof.Wibool   Rueangchainikhom, MD.

กรรมการกลาง

(Council Committee)


ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย  วันทนาศิริ

Clinical Prof.Chanchai  Vantanasiri, MD.


รศ.นพ.สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ

Assoc.Prof.Somsak  Suthutvoravut, MD.


รศ.นพ.เอกชัย  โควาวิสารัช

Assoc.Prof.Ekachai  Kovavisarach, MD.


ผศ.พญ.รัตนา  คำวิลัยศักดิ์

Asst.Prof.Ratana Komwilaisak, MD.


ดร.มาลี  เกื้อนพกุล

Malee  Geounuppakul, RN. , PhD.


น.ส.สุภานัน  ชัยราช

Supanun Chairat, RN.

 

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO