คณะอนุกรรมการวิชาการ

 วาระปี 2561-2564  (1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2564)

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ

พล.อ.ต.ผศ.นพ.วิบูลย์  เรืองชัยนิคม

   

รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ

น.อ.พญ.นวภรณ์  ออรุ่งโรจน์

   

เลขานุการและคณะอนุกรรมการอนุกรรมการฯ

ผศ.พญ.ต้องตา  นันทโกมล

   

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ

รศ.พญ.สมศรี  พิทักษ์กิจรณกร

ผศ.นพ.ชยวัฒน์  ผาติหัตถกร

พญ.จิตติมา  วงษ์โคเมท

พญ.ชยดา  ตั้งชีวินศิริกุล

นพ.ธีระภัทร  เจริญวิทย์

พญ.ลัลธพร  พัฒนาวิจารย์

อ.ดร.จินดามาศ  โกศลชื่นวิจิตร

อ.ดร.ทัดทรวง   ปุญญทลังค์

น.ส.ภิญญารัตน์  อัสดงพงพนา

น.ส.ราตรี  ศิริสมบูรณ์


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO