• #

ช่องทางการสมัครสมาชิก

  ช่องทางที่   (ช่องทางหลัก)  สมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ "คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก" หรือ

 

  ช่องทางที่   ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอกข้อมูล และส่งให้ทางสมาคมฯ "ดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูล..."

 

 

 

ประเภทสมาชิก สมาชิกแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

สมาชิกสามัญ สมาชิกสถาบัน และสมาชิกกิตติมศักดิ์

 

สมาชิกสามัญ

ได้แก่

(ก) ผู้ที่ผ่านการอบรมทางด้านการบริหารพัสดุ จากสถาบันฝึกอบรม และปรับปรุงการบริหารสำนักงบประมาณ จากสมาคมนี้ หรือจากสถาบันอื่น ๆ

(ข) วิทยากร หรืออาจารย์ผู้บรรยายหลักสูตรการบริหารพัสดุ จากสถาบันฝึกอบรมและปรับปรุงการบริหารสำนักงบประมาณ จากสมาคมนี้ หรือจากสถาบันอื่น

(ค) วิทยากรผู้บรรยายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาที่สมาคมจัดขึ้น

(ง) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการบริหารพัสดุ

(จ) ผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของสมาคม และการบริหารพัสดุ

 

สมาชิกสถาบัน

ได้แก่ สถาบัน องค์การ สมาคม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท ห้าง หุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล

 

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการบริหารสมาคม พิจารณาเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรที่จะได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิก โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

 

การสมัครในช่องทางที่ ๒ และรับเข้าเป็นสมาชิก

๑) ให้ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก ยื่นใบสมัครตามแบบที่ทางสมาคมกำหนดพร้อม ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิกภาพของผู้สมัครบริบูรณ์ทันที  ให้นายทะเบียน นำรายชื่อสมาชิกใหม่ตามความวรรคแรกเสนอคณะ กรรมการบริหารรับทราบ

๒) ให้นายทะเบียนแจ้งสมาชิกตามข้อ  ทราบและประกาศชื่อไว้ ณ สำนักงานของสมาคม ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือแจ้งให้สมาชิกทราบทางสิ่งพิมพ์ของสมาคม

 

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

 

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิก (บาท)

ค่าลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก

20

ค่าบำรุงสมาชิกสามัญปีละ

200

ค่าบำรุงสมาชิกสามัญตลอดชีพ

5,000

ค่าบำรุงสมาชิกสถาบันปีละ

1,000

ค่าบำรุงสมาชิกสถาบันตลอดชีพ

25,000

 

 

 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

๑ สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมที่สมาคมกำหนดขึ้นได้

๒ สมาชิกมีสิทธิได้รับการบริการตามที่สมาคมกำหนดขึ้น

๓ สมาชิกสามัญและสถาบันเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสถาบันมีสิทธิลงคะแนนได้ ๑ เสียง

๔ สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

๕ สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมต่อกรรมการบริหาร

๖ สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ ร่วมการสัมมนา ร่วมทำกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้น

๗ สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม

๘ สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมและร่วมมือในกิจกรรมของสมาคม

๙ สมาชิกมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพต่างๆ สถานที่อยู่ และสถานที่ติดต่อให้นาย ทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแก้ไขทะเบียน ภายใน ๑ เดือน

 

 

การพ้นจากสมาชิกภาพ สมาชิกจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพ ต่อเมื่อ

๑ ตาย

๒ ลาออก

๓ ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๔ มีความประพฤติเสียหาย อันนำความเสื่อมเสียมาสู่ส่วนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๕ ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี เว้นแต่สมาชิกจะได้แจ้งความจำเป็นให้สมาคมทราบเป็นหนังสือ

ผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพยังต้องรับผิดชอบในค่าบำรุงและหนี้สินต่าง ๆ ที่ยังค้างชำระต่อสมาคม และอาจจะกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเสียก่อนและต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO