>>> คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน <<<

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 พ.ศ.2564
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
“Advances in Maternal and Fetal Medicine”
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564
ณ Mytt Beach Hotel พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี 

กรุณานำเอกสารดังข้อ 1 หรือ 2 มาแสดง ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานประชุม  

หากไม่มีหลักฐานมาแสดงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้างานประชุม และ ไม่คืนค่าลงทะเบียน

1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ต้องเคยได้รับวัคซีนแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มประชุม ได้แก่ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ หรือ วัคซีนแบบไขว้ ครบ 2 เข็ม หรือ แอสตราเซเนกา 1 เข็ม 

2. กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ ตามข้อ 1 ให้แสดงเอกสาร ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานประชุม ดังนี้
• ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit เป็นลบ จากโรงพยาบาลหรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
• ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน

 

1. จดหมายขออนุมัติบุคลกรเข้าร่วมประชุมปี 2564

 

2. หัวข้อประชุมวิชาการ 7-9 ธันวาคม 2564

 

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในการประชุมปี 2564

 

4. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation

 

5. ฟอร์มจองหักพักและแผนที่โรงแรม 7-9 ธันวาคม 2564

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO